VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Podmínky, za kterých Lubomír Hoška, CK HOŠKA-TOUR poskytuje svým klientům služby, jsou stanoveny podle příslušných ustanovení občanského zákoníku a zákona č. 159/1999 Sb. o podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu.

Smluvní strany: Lubomír Hoška, CK HOŠKA – TOUR, Zámecká 499, 507 81 Lázně Bělohrad (dále jen CK) a fyzické a právnické osoby (dále jen klient).

 

Předmět služeb

CK zajišťuje zájezdy, přičemž předmětem zajišťování jsou přepravní, průvodcovské, ubytovací, stravovací služby. Přesný rozsah služeb je uveden u konkrétního zájezdu. Bližší informace k jednotlivým zájezdům, tiskopisy přihlášek a poštovní poukázky lze obdržet osobně v kanceláři CK nebo o ně může klient telefonicky či písemně požádat.

 

Rezervace

Klient si může nezávazně rezervovat místo na zájezdu na předem dohodnutou dobu, zpravidla 5 – 7 dnů.

 

Smlouva o zájezdu

Za řádnou smlouvu o zájezdu se považuje ta, která je vyplněna ve všech bodech, obsahuje podpis klienta, razítko a podpis zástupce CK. Podpisem smlouvy o zájezdu klient prohlašuje: Souhlasím, aby mé osobní údaje včetně rodného čísla uvedené na smlouvě o zájezdu zpracovávala CK v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. Poskytované údaje mohou být zpřístupněny pouze zaměstnancům CK a dále osobám, které jsou oprávněny služby poskytované CK nabízet a poskytovat.

Dále prohlašuji, že jsem zmocněn a podpisem této smlouvy o zájezdu uděluji souhlas ve smyslu paragrafu 5 odst. 2 zák. č. 101/2000 Sb., rovněž jménem všech uvedených na cestovní smlouvě.

Jedno vyhotovení smlouvy předá CK klientovi při osobním podání ihned, poštou do 5 dnů od přijetí.

 

Platební podmínky

Klient je povinen do 10 dnů od podání přihlášky uhradit zálohu ve výši jedné třetiny z celkové ceny. Po 1. dubnu se tento termín zkracuje na 7 dnů.

Klient, který není schopen uhradit zálohu ve stanovené výši a termínu, může písemně požádat o výjimku a zálohu uhradit podle dohody. Doplatek je nutno uhradit nejpozději 15 dnů před nástupem na zájezd. K doplatku bude připočten poplatek za komplexní cestovní pojištění, pokud o ně projeví klient zájem, případně další poplatky, např. za stravování.

Na požádání bude všem klientům vystaven doklad o uhrazení zájezdu pro odborové organizace, kde lze žádat o finanční příspěvek. V případě potřeby bude vystavena faktura – daňový doklad. V tomto případě prosíme objednávku zaměstnavatele.

Platbu lze uhradit převodním příkazem (např. ze sporožira, běžného účtu) nebo poštovní poukázkou typu A na účet Lubomír Hoška, cestovní kancelář HOŠKA – TOUR, Česká spořitelna, a.s., Nová Paka, číslo účtu 1162062399/0800, variabilní symbol – číslo zájezdu. Číslo zájezdu do kolonky variabilního symbolu je nutné uvádět i na poštovní poukázky, které obdržíte od CK. V případě, že za Vás úhradu provádí zaměstnavatel převodním příkazem, platbu avizujte. Poplatek v hotovosti lze také složit v kanceláři CK. Doklad o uhrazení platby předkládejte na požádání průvodci při nástupu na zájezd.

 

Zrušení smlouvy klientem a stornopoplatky

CK stanovuje tato pravidla pro rušení smluv o zájezdu, vracení zaplacených finančních částek a účtování stornovacích poplatků:

– při zrušení smlouvy 45 dnů a více před odjezdem účtuje CK 10%.

– při zrušení smlouvy 30 dnů a více před odjezdem účtuje CK 30%

– při zrušení smlouvy 15 dnů a více před odjezdem účtuje CK 50%

– při zrušení smlouvy 8 dnů a více před odjezdem účtuje CK 80%

– při zrušení smlouvy 2 dny a více před odjezdem účtuje CK 90%

– při zrušení smlouvy méně než 48 hodin před odjezdem a při nedostavení se k odjezdu účtuje CK 100% z ceny zájezdu

Klient může s vědomím CK za sebe vyslat náhradníka. V tomto případě CK od stornovacího poplatku odstoupí a neúčtuje žádný poplatek.

Stornovací poplatek se může zvýšit až na hodnotu nákladů již přímo na účastníka vynaložených (ubytování, trajekty, letenky), pokud převýší stanovené sazby.

Rušení smlouvy je vždy nutné provádět písemně. Stornovací poplatky lze chápat jako smluvní pokuty.

 

Zrušení smlouvy ze strany CK

CK si vyhrazuje právo zrušit zájezd pro malý zájem klientů (méně než 28 účastníků) nebo při mimořádných okolnostech. V tomto případě bude klientovi bez zbytečného odkladu vrácena celá zaplacená částka. CK je povinna oznámit klientovi zrušení zájezdu ihned po tomto rozhodnutí, nejpozději však 21 dnů před konáním zájezdu.

 

Odjezd

Klienti obdrží nejpozději 20 dnů před nástupem na zájezd delší než 8 dnů a 15 dnů před konáním kratšího zájezdu upřesňující pokyny s výzvou k uhrazení doplatku, pokud jej již neuhradili dříve. V těchto pokynech budou uvedena i místa a čas odjezdů z jednotlivých nástupních míst. Nástup je na požádání možný prakticky kdekoliv na trase zájezdového autobusu. U zájezdů, kde je v programu přesun trajektem (příp. letecká přeprava), se může termín posunout až o 24 hodin. Tato změna není důvodem k odhlášení ze zájezdu.

 

Zvýšení ceny zájezdu

CK si vyhrazuje právo na zvýšení ceny zájezdů v případě, že se kurz české koruny zvýší o více než 10%. Rovněž tak v případě vyšších nákladů spojených s dopravou. V případě zvýšení ceny zájezdů, z důvodu změny směnného kurzu české koruny, bude navýšení ceny zájezdu stanoveno jako rozdíl celkové ceny služeb závisejících na směnném kurzu ke dni nákupu služeb a celkové ceny těchto služeb ke dni kalkulace, tj. 1. 12. 2016. Navýšení ceny zájezdu je dáno částkou v Kč stanovenou tímto výpočtem.

Rovněž může dojít ke zvýšení ceny zájezdů v případě navýšení ceny za přepravu našimi dopravci v důsledku zvyšování ceny ropy na světových trzích. CK má právo zvýšit ceny zájezdů z výše uvedených skutečností nejpozději do 21. dne před zahájením zájezdu. Navýšení ceny do 10% celkové ceny zájezdů není důvod k odhlášení ze zájezdu.

 

POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD ÚPADKU CK

Všichni klienti jsou ze zákona pojištěni pro případ úpadku CK u pojišťovny Union. Toto pojištění se nevztahuje na služby, které nejsou zájezdem ve smyslu zákona 159/1999 Sb.

 

Stravování

Podrobnosti ohledně stravování jsou uvedeny u jednotlivých zájezdů.

 

Přeprava

Klienti našich zájezdů jsou přepravováni zájezdovými autobusy vybavenými klimatizací a zpravidla i toaletou.

 

Zavazadla

Klient si může vzít s sebou na zájezd přiměřené množství zavazadel, které potřebuje během cesty. S ohledem na ostatní klienty není vhodné brát s sebou stolečky, kanystry s pitnou vodou a další věci, bez kterých se může klient obejít. Na některých zájezdech je možné limitovat množství zavazadel. Sledujte upřesňující pokyny.

 

Ubytování

Veškeré ubytování je zajišťováno na standardní úrovni. Zpravidla ve dvoulůžkových pokojích včetně sociálního zařízení (pokud není uvedeno jinak, např. při ubytování v hostelu, ubytovně nebo na horské chalupě). U některých zájezdů lze za příplatek zajistit jednolůžkový pokoj.

 

Program

Splnění programu je pro CK závazné. Splnění programu však CK nemůže zaručit, pokud nastanou mimořádné okolnosti. Tím se rozumí např. špatné počasí, uzavřené silnice, živelné pohromy ap. V tomto případě CK zajistí náhradní program. CK pořádá zájezdy poznávací (prohlídky pamětihodností), pěší turistiky (pěší vycházky a túry), vysokohorské turistiky a dále zájezdy pobytové s poznávací činností nebo pěšími vycházkami. CK nepořádá zájezdy extrémní vysokohorské turistiky. Jednotlivé složky se velmi často prolínají. Sledujte bedlivě programy jednotlivých zájezdů.

 

Další informace

Při turistickém zájezdu má průvodce právo klientovi túru zakázat, pokud jeho výstroj a výzbroj neodpovídá náročnosti trasy.

Nejpozději během nástupu bude účastníkům sděleno číslo mobilního telefonu na průvodce pro případ řešení nenadálých událostí. Zpravidla se však účastník toto číslo dozví již z upřesňujících pokynů, které obdrží 20 dnů před zájezdem. Pokud není uvedeno jinak, nejsou do ceny zájezdů zahrnuty ceny lanovek a vstupy do přírodních, historických a kulturních zajímavostí. Podmínky jsou závazné pro obě smluvní strany. Podpisem přihlášky účastník potvrzuje, že je přijímá v plném rozsahu.

 

Reklamace

Jestliže zájezd neprobíhá podle smluvních podmínek, je klient oprávněn nekvalitní služby reklamovat neprodleně vedoucímu zájezdu, případně písemně do 1 měsíce po návratu ze zájezdu.

 

Tyto Všeobecné podmínky platí od 1.12.2016 a jsou nedílnou součástí smlouvy o zájezdu.

© 2018 by CK HOŠKA TOUR - Vyrobeno s v Lázních Bělohradě.


Užíváním webu souhlasíte se zpracováním údajů soubory cookies.