fbpx

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Všeobecné podmínky

 

Podmínky, za kterých Lubomír Hoška, CK HOŠKA-TOUR poskytuje svým klientům služby, jsou stanoveny podle příslušných ustanovení občanského zákoníku a zákona č. 159/1999 Sb. o podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu.

Smluvní strany: Lubomír Hoška, CK HOŠKA – TOUR, Zámecká 499, 507 81 Lázně Bělohrad (dále jen CK) a fyzické a právnické osoby (dále jen klient).

 

Předmět služeb

CK zajišťuje zájezdy, přičemž předmětem zajišťování jsou přepravní, průvodcovské, ubytovací, stravovací služby. Přesný rozsah služeb je uveden u konkrétního zájezdu. Bližší informace k jednotlivým zájezdům a tiskopisy přihlášek lze obdržet osobně v kanceláři CK, nebo o ně může klient telefonicky či písemně požádat.

 

Rezervace

Klient si může nezávazně rezervovat místo na zájezdu na předem dohodnutou dobu, zpravidla 5 – 7 dnů.

 

Smlouva o zájezdu

Za řádnou smlouvu o zájezdu se považuje ta, která je vyplněna ve všech bodech, obsahuje podpis klienta, razítko a podpis zástupce CK. Podpisem smlouvy o zájezdu klient prohlašuje: Souhlasím, aby mé osobní údaje včetně rodného čísla uvedené na smlouvě o zájezdu zpracovávala CK v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. Poskytované údaje mohou být zpřístupněny pouze zaměstnancům CK a dále osobám, které jsou oprávněny služby poskytované CK nabízet a poskytovat.

Dále prohlašuji, že jsem zmocněn a podpisem této smlouvy o zájezdu uděluji souhlas ve smyslu paragrafu 5 odst. 2 zák. č. 101/2000 Sb., rovněž jménem všech uvedených na cestovní smlouvě.

Jedno vyhotovení smlouvy předá CK klientovi při osobním podání ihned, poštou do 5 dnů od přijetí.

 

Platební podmínky

Klient je povinen do 7 dnů od podání přihlášky uhradit zálohu ve výši minimálně jedné třetiny z celkové ceny zájezdu. U leteckých zájezdů se záloha zvyšuje na 50 %.

Klient, který není schopen uhradit zálohu ve stanovené výši a termínu, může písemně požádat o výjimku a zálohu uhradit podle dohody. Doplatek je nutno uhradit nejpozději 30 dnů před nástupem na zájezd. K doplatku bude připočten poplatek za komplexní cestovní pojištění, pokud o ně projeví klient zájem, případně další poplatky, např. za stravování.

Na požádání bude všem klientům vystaven doklad o uhrazení zájezdu pro odborové organizace, kde lze žádat o finanční příspěvek. V případě potřeby bude vystavena faktura – daňový doklad. V tomto případě prosíme písemnou objednávku zaměstnavatele.

Platbu lze uhradit převodním příkazem nebo poštovní poukázkou typu A na účet Lubomír Hoška, cestovní kancelář HOŠKA – TOUR, číslo účtu 1162062399/0800, variabilní symbol – číslo zájezdu. Číslo zájezdu do kolonky variabilního symbolu je nutné uvádět i na poštovní poukázky, které obdržíte od CK. V případě, že za vás úhradu provádí zaměstnavatel převodním příkazem, platbu avizujte. Poplatek v hotovosti lze také složit v kanceláři CK. Doklad o uhrazení platby předkládejte na požádání průvodci při nástupu na zájezd. Platby poukázkami SODEXO jsou možné max. do výše 50 % ceny zájezdu do výše 4 000,- Kč a nelze využít slevy.

 

 

Zrušení smlouvy klientem a stornopoplatky

CK stanovuje tato pravidla pro rušení smluv o zájezdu, vracení zaplacených finančních částek a účtování stornovacích poplatků u autobusových zájezdů:

– při zrušení smlouvy 45 dnů a více před odjezdem účtuje CK 10 %.

– při zrušení smlouvy 30 dnů a více před odjezdem účtuje CK 30 %

– při zrušení smlouvy 15 dnů a více před odjezdem účtuje CK 50 %

– při zrušení smlouvy 8 dnů a více před odjezdem účtuje CK 80 %

– při zrušení smlouvy 3 dny a více před odjezdem účtuje CK 90 %

– při zrušení smlouvy méně než 72 hodin před odjezdem a při nedostavení se k odjezdu účtuje CK 100 % z ceny zájezdu

Stornovací poplatek se může zvýšit až na hodnotu nákladů již přímo na účastníka vynaložených (ubytování, trajekty, letenky), pokud převýší stanovené sazby.

 

CK stanovuje tato pravidla pro rušení smluv o zájezdu, vracení zaplacených finančních částek a účtování stornovacích poplatků u leteckých zájezdů:

– při zrušení smlouvy 60 dnů a více před odjezdem účtuje CK 10 %

– při zrušení smlouvy 45 dnů a více před odjezdem účtuje CK 40 %

– při zrušení smlouvy 30 dnů a více před odjezdem účtuje CK 50 %

– při zrušení smlouvy 10 dnů a více před odjezdem účtuje CK 80 %

– při zrušení smlouvy 9 dnů a méně před odjezdem a při nedostavení se k odjezdu účtuje CK 100 % z ceny zájezdu

Stornovací poplatek se může zvýšit až na hodnotu nákladů již přímo na účastníka vynaložených (ubytování, trajekty, letenky), pokud převýší stanovené sazby.

V případě storna jedné osoby ve dvoulůžkovém pokoji musí zbývající osoba doplatit příplatek za jednolůžkový pokoj.

Rušení smlouvy je vždy nutné provádět písemně. Stornovací poplatky lze chápat jako smluvní pokuty.

 

Zrušení smlouvy ze strany CK

CK si vyhrazuje právo zrušit zájezd pro malý zájem klientů (méně než 28 účastníků) nebo při mimořádných okolnostech. V tomto případě bude klientovi bez zbytečného odkladu vrácena celá zaplacená částka. CK je povinna oznámit klientovi zrušení zájezdu ihned po tomto rozhodnutí, nejpozději však 21 dnů před konáním zájezdu.

 

Odjezd

Klienti obdrží nejpozději 20 dnů před nástupem na zájezd delší než 8 dnů a 15 dnů před konáním kratšího zájezdu upřesňující pokyny s výzvou k uhrazení doplatku, pokud jej již neuhradili dříve. V těchto pokynech budou uvedena i místa a čas odjezdů z jednotlivých nástupních míst. Nástup je na požádání možný prakticky kdekoliv na trase zájezdového autobusu. U zájezdů, kde je v programu přesun trajektem (příp. letecká přeprava), se může termín posunout až o 24 hodin. Tato změna není důvodem k odhlášení ze zájezdu.

 

Zvýšení ceny zájezdu

CK si vyhrazuje právo na zvýšení ceny zájezdů v případě, že se kurz české koruny zvýší o více než 10 %. Rovněž tak v případě vyšších nákladů spojených s dopravou. V případě zvýšení ceny zájezdů, z důvodu změny směnného kurzu české koruny, bude navýšení ceny zájezdu stanoveno jako rozdíl celkové ceny služeb závisejících na směnném kurzu ke dni nákupu služeb a celkové ceny těchto služeb ke dni kalkulace, tj. 1. 11. 2019. Navýšení ceny zájezdu je dáno částkou v Kč stanovenou tímto výpočtem.

Rovněž může dojít ke zvýšení ceny zájezdů v případě navýšení ceny za přepravu našimi dopravci v důsledku zvyšování ceny ropy na světových trzích. CK má právo zvýšit ceny zájezdů z výše uvedených skutečností nejpozději do 21. dne před zahájením zájezdu. Navýšení ceny do 10 % celkové ceny zájezdů není důvod k odhlášení ze zájezdu.

 

POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD ÚPADKU CK

Všichni klienti jsou ze zákona pojištěni pro případ úpadku CK u pojišťovny Union. Toto pojištění se nevztahuje na služby, které nejsou zájezdem ve smyslu zákona 159/1999 Sb.

 

Stravování

Podrobnosti ohledně stravování jsou uvedeny u jednotlivých zájezdů.

 

Přeprava

Klienti našich zájezdů jsou přepravováni zájezdovými autobusy vybavenými klimatizací a zpravidla i toaletou.

 

Zavazadla

Klient si může vzít s sebou na zájezd přiměřené množství zavazadel, které potřebuje během cesty. Vhodné je jedno příruční zavazadlo do autobusu a větší zavazadlo do zavazadlového prostoru. Na některých zájezdech je možné limitovat množství zavazadel. Sledujte upřesňující pokyny.

 

Ubytování

Veškeré ubytování je zajišťováno na standardní úrovni. Zpravidla ve dvoulůžkových pokojích včetně sociálního zařízení (pokud není uvedeno jinak, např. při ubytování v hostelu, ubytovně nebo na horské chalupě). U některých zájezdů lze za příplatek zajistit jednolůžkový pokoj.

 

Program

Splnění programu je pro CK závazné. Splnění programu však CK nemůže zaručit, pokud nastanou mimořádné okolnosti. Tím se rozumí např. špatné počasí, uzavřené silnice, živelné pohromy ap. V tomto případě CK zajistí náhradní program. CK pořádá zájezdy poznávací (prohlídky pamětihodností), pěší turistiky (pěší vycházky a túry), vysokohorské turistiky a dále zájezdy pobytové s poznávací činností nebo pěšími vycházkami. CK nepořádá zájezdy extrémní vysokohorské turistiky. Jednotlivé složky se velmi často prolínají. Sledujte bedlivě programy jednotlivých zájezdů.

 

Ochrana osobních údajů podle GDPR

Nakládání s osobními údaji se řídí platnými právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady č.2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

CK má zákonné oprávnění za účelem uzavření a plnění Smlouvy o zájezdu nebo jiných Smluv o poskytování služeb cestovního ruchu zpracovávat osobní údaje zákazníka. CK shromažďuje a zpracovává následující osobní údaje zákazníka /fyzické osoby/:

jméno, příjmení, titul, datum narození/rodné číslo, místo trvalého pobytu, telefonní číslo, e-mail, číslo cestovního dokladu, kontakt na blízké osoby, bankovní spojení, evidence plateb….

Pro účely plnění Smlouvy o zájezdu, případně jiné Smlouvy o poskytování služeb cestovního ruchu je zákazník srozuměn, že jeho osobní údaje budou v nezbytném rozsahu poskytnuty dalším subdodavatelům služeb, které jsou součástí realizace zájezdu / dopravci, ubytovací zařízení, průvodci, delegáti, pojišťovny…/

Zákazník jako subjekt údajů prohlašuje, že bude spolucestující osoby či jejich zákonné zástupce, jimiž byl zplnomocněn k uzavření smlouvy, řádně a včas informovat o užití a zpracování jejich osobních údajů cestovní kanceláří či jinými poskytovateli služeb cestovního ruchu (dalšími zpracovateli)

Souhlas zákazníka se zpracováním osobních údajů je zapotřebí pouze ke konkrétnímu, specifickému účelu, např. věrnostní program. CK je oprávněna obvyklé obchodně marketingové nabídky svým zákazníkům zasílat bez tohoto souhlasu.

Podrobné „Informace o zpracování osobních údajů (GDPR) a poučení o právech zákazníka v souvislosti s ochranou osobních údajů“ jsou uvedeny na webových stránkách hoska-tour.cz.

 

Další informace

Při turistickém zájezdu má průvodce právo klientovi túru zakázat, pokud jeho výstroj a výzbroj neodpovídá náročnosti trasy. Vedoucí zájezdu (průvodce) má právo po předchozím upozornění vyloučit ze zájezdu podnapilého klienta, který narušuje průběh zájezdu.

Nejpozději během nástupu bude účastníkům sděleno číslo mobilního telefonu průvodce pro případ řešení nenadálých událostí. Zpravidla se však účastník toto číslo dozví již z upřesňujících pokynů, které obdrží nejpozději 15 dnů před zájezdem. Pokud není uvedeno jinak, nejsou do ceny zájezdů zahrnuty ceny lanovek a vstupy do přírodních, historických a kulturních zajímavostí. Podmínky jsou závazné pro obě smluvní strany.

Podpisem Smlouvy o zájezdu účastník potvrzuje, že je přijímá v plném rozsahu.

 

Reklamace

Jestliže zájezd neprobíhá podle smluvních podmínek, je klient oprávněn nekvalitní služby reklamovat vedoucímu zájezdu, případně písemně neprodleně nejpozději do 1 měsíce po návratu ze zájezdu.

 

Tyto Všeobecné podmínky platí od 1.12.2019.

© 2020 by CK HOŠKA TOUR - Vyrobeno s v Lázních Bělohradě.


Užíváním webu souhlasíte se zpracováním údajů soubory cookies.