fbpx

Prohlášení zákazníka

Prohlašuji a stvrzuji svým podpisem, že jsem byl seznámen se Všeobecnými podmínkami podle zákona č. 159/1999 Sb. a zákonem č. 89/2012 Sb. Informace k zájezdu podle § 1 b odst. 1 písm. a) nebo písm. b) bodů 1 až 4 zákona, s informací o způsobu právní ochrany zákazníka (v elektronické podobě na www.hoska-tour.cz) případně v tištěné podobě vložené v katalogu. Dále jsou k dispozici v kanceláři CK. Dále jsem byl seznámen s hlavními náležitostmi služeb ve smyslu zákona 159/99 Sb., přičemž za tyto jsou považovány údaje v tištěném či elektronickém katalogu a po uzavření smlouvy o zájezdu se stávají její součástí. Prohlašuji a stvrzuji svým podpisem, že já i mnou přihlášené osoby souhlasí se Všeobecnými podmínkami pro účast na zájezdech CK HOŠKA TOUR. Souhlasím s tím, aby v příštích obdobích byl na mou poštovní či elektronickou adresu a adresu osob ve smlouvě uvedených zasílán katalog, event. další písemnosti CK HOŠKA TOUR. Tento souhlas uděluji dle zákona, č. 480/2004 Sb. v platném znění. Nejsem si vědom žádných omezení a překážek, které by ohrozily můj zdravotní stav či bezpečnost během zájezdu, na který se přihlašuji. V případě, že poskytnu pořadateli fotografie, souhlasím s jejich použitím pro propagační účely zájezdů CK HOŠKA TOUR.

© 2024 by CK HOŠKA TOUR - Vyrobeno s v Lázních Bělohradě.