fbpx

KOMPLEXNÍ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ

Doporučujeme klientům prostřednictvím cestovní kanceláře uzavřít komplexní pojištění. Pojistná smlouva je uzavřena zaplacením pojistného (přičtena k ceně zájezdu a uhrazena záloha).

KOMPLEXNÍ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ

Doporučujeme klientům prostřednictvím cestovní kanceláře uzavřít komplexní pojištění. Pojistná

smlouva je uzavřena zaplacením pojistného (přičteno k ceně zájezdu a uhrazena záloha).

Smlouva o obchodním zastoupení č. 11 721 531

ROZSAH PLNĚNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZAHRANIČNÍCH ZÁJEZDŮ – BALÍČEK B

 POJIŠTĚNÍ PRO HRAZENÍ LÉČEBNÝCH VÝLOH V ZAHRANIČÍ

Ambulantní ošetření včetně předepsaných léků, hospitalizace, přeprava do nejbližšího zdravotnického zařízení a přeprava pojištěného zpět do vlasti. Celkový limit pojistného plnění je 4 000 000 Kč.

Náklady na ubytování spolucestující blízké osoby v případě hospitalizace dítěte do 6 let 1 000 Kč za noc, max. 10 000 Kč.

Náklady na ubytování a stravování pojištěného v případě, že hospitalizace není nutná, ale zároveň není možná přeprava do vlasti 1 000 Kč za noc, max. 10 000 Kč.

Přeprava tělesných ostatků do limitu 500 000 Kč.

Při ošetření zubů je max. plnění 7 500 Kč (jeden zub 2 500 Kč).

Nákup nebo oprava dioptrických nebo protetických pomůcek do limitu 2 500 Kč.

Náklady na cestu a ubytování jedné blízké osoby v případě hospitalizace pojištěného v zahraničí trvající déle než 10 dnů nepřetržitě.

Náklady na cestu a ubytování jedné blízké osoby v případě hospitalizace pojištěného v zahraničí trvající déle než 10 dnů nepřetržitě. Pojistné plnění: cestovní náklady 25 000 Kč, ubytování 1 000/1 noc, max 10 000 Kč.

Náklady na cestu a ubytování jedné blízké osoby v případě hospitalizace pojištěného dítěte ve věku do 15 let v zahraničí; pokud hospitalizace trvá i po termínu předpokládaného ukončení pobytu v zahraničí. Pojistné plnění: cestovní náklady 25 000 Kč, ubytování 1 000/1 noc, max 10 000 Kč.

V rámci pojištění je asistenční služba 24 hodin denně.

 

POJIŠTĚNÍ ZAVAZADEL

Pokud dojde ke ztrátě, poškození nebo zničení. Plnění jedné pojistné události je do výše 18 000 Kč, max. 9 000 Kč za jednu věc. Spoluúčast je 500 Kč.

Pokud dojde ke ztrátě, poškození nebo zničení věcí, které si účastník koupil během cesty, je plnění pojistné události do výše 9 000 Kč, max. 4 500 Kč za jednu věc. Spoluúčast je 500 Kč.

Opožděné dodání zavazadel leteckou společností – pojistitel uhradí náklady za nákup náhradních oděvů a toaletních potřeb v zahraničí.

Poškození, zničení, odcizení, ztráta cestovních dokladů – pojistitel uhradí náklady na pořízení náhradního cestovního dokladu v zahraničí.

 

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI

Při újmě způsobené člověku na zdraví a při usmrcení je limit pojistné události 2 500 000 Kč.

Škoda na věci nebo újma způsobená zvířeti je limit 1 000 000 Kč.

Při nemajetkové újmě na věci je limit 500 000 Kč.

Na náklady na advokáta je max. limit 50 000 Kč. Náklady kauce – limit 75 000 Kč.

 

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ

Za trvalé následky úrazu je pojistná částka ve výši 360 000 Kč, při smrti v důsledku úrazu je pojistná částka ve výši 180 000 Kč.

 

POJIŠTĚNÍ ZRUŠENÍ OBJEDNANÝCH SLUŽEB (stornovací poplatky)

Onemocnění, úraz, živelná událost, nedobrovolná ztráta zaměstnání, trestný čin.

Horní hranice plnění je 12 000 Kč. Tato částka se sníží o spoluúčast ve výši 20%.

Úmrtí pojištěného, úmrtí blízké osoby. Horní hranice plnění je 12 000 Kč.

 

POJIŠTĚNÍ NÁKLADŮ NA TECHNICKOU POMOC PŘI ZÁCHRANNÉ AKCI

Při vyhledávání osoby, vysvobozování, přepravě a přepravě tělesných ostatků je limit plnění 1 000 000 Kč.

Cena tohoto cestovního pojištění je 40 Kč za osobu a den v Evropě a 30 Kč za osobu a den na

Slovensku.

Pojistnou událost je nutné do CK nahlásit do 2 dnů od jejího vzniku (např. vystavení potvrzení od lékaře).

 

ROZSAH PLNĚNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZAHRANIČNÍCH ZÁJEZDŮ – BALÍČEK A30

POJIŠTĚNÍ PRO HRAZENÍ LÉČEBNÝCH VÝLOH V ZAHRANIČÍ

Ambulantní ošetření včetně předepsaných léků, hospitalizace, přeprava do nejbližšího zdravotnického zařízení a přeprava pojištěného zpět do vlasti. Celkový limit pojistného plnění je 8 000 000 Kč.

Náklady na ubytování spolucestující blízké osoby v případě hospitalizace dítěte do 6 let 1 000 Kč za noc, max. 10 000 Kč.

Náklady na ubytování a stravování pojištěného v případě, že hospitalizace není nutná, ale zároveň není možná přeprava do vlasti 1 000 Kč za noc, max. 10 000 Kč.

Přeprava tělesných ostatků do limitu 500 000 Kč.

Při ošetření zubů je max. plnění 7 500 Kč (jeden zub 2 500 Kč).

Nákup nebo oprava dioptrických nebo protetických pomůcek do limitu 2 500 Kč

Náklady na cestu a ubytování jedné blízké osoby v případě hospitalizace pojištěného v zahraničí trvající déle než 10 dnů nepřetržitě.

V rámci pojištění je asistenční služba 24 hodin denně.

Náklady na cestu a ubytování jedné blízké osoby v případě hospitalizace pojištěného v zahraničí trvající déle než 10 dnů nepřetržitě. Pojistné plnění: cestovní náklady 25 000 Kč, ubytování 1 000/1 noc, max 10 000 Kč.

Náklady na cestu a ubytování jedné blízké osoby v případě hospitalizace pojištěného dítěte ve věku do 15 let v zahraničí; pokud hospitalizace trvá i po termínu předpokládaného ukončení pobytu v zahraničí. Pojistné plnění: cestovní náklady 25 000 Kč, ubytování 1 000/1 noc, max 10 000 Kč.

V rámci pojištění je asistenční služba 24 hodin denně.

 

POJIŠTĚNÍ ZAVAZADEL

Pokud dojde ke ztrátě, poškození nebo zničení. Plnění jedné pojistné události je do výše 18 000 Kč, max. 9 000 Kč za jednu věc. Spoluúčast je 500 Kč.

Pokud dojde ke ztrátě, poškození nebo zničení věcí, které si účastník koupil během cesty, je plnění pojistné události do výše 9 000 Kč, max. 4 500 Kč za jednu věc. Spoluúčast je 500 Kč.

Opožděné dodání zavazadel leteckou společností – pojistitel uhradí náklady za nákup náhradních oděvů a toaletních potřeb v zahraničí.

Poškození, zničení, odcizení, ztráta cestovních dokladů – pojistitel uhradí náklady na pořízení náhradního cestovního dokladu v zahraničí.

 

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI

Při újmě způsobené člověku na zdraví a při usmrcení je limit pojistné události 2 500 000 Kč.

Škoda na věci nebo újma způsobená zvířeti je limit 1 000 000 Kč

Při nemajetkové újmě na věci je limit 500 000 Kč.

Na náklady na advokáta je max. limit 50 000 Kč. Náklady kauce – limit 75 000 Kč

 

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ

Za trvalé následky úrazu je pojistná částka ve výši 360 000 Kč, při smrti v důsledku úrazu je pojistná částka ve výši 180 000 Kč.

 

POJIŠTĚNÍ ZRUŠENÍ OBJEDNANÝCH SLUŽEB (stornovací poplatky)

Onemocnění, úraz, živelná událost, nedobrovolná ztráta zaměstnání, trestný čin.

Horní hranice plnění je 30 000 Kč. Tato částka se sníží o spoluúčast ve výši 20%.

Úmrtí pojištěného, úmrtí blízké osoby.

 

POJIŠTĚNÍ NEVYDAŘENÉ DOVOLENÉ

Odškodné za každý započatý den hospitalizace spadající do doby trvání zájezdu, pokud hospitalizace trvá déle než 3 dny. Pojistné plnění 600 Kč/1 den hospitalizace pojištěnému, 300 Kč/1 den spolu přihlášené osobě.

 

POJIŠTĚNÍ ZVÝŠENÝCH NÁKLADŮ NA ZPĚTNOU PŘEPRAVU

Nezbytné cestovní náklady na dopravu do vlasti, nebylo-li možné se vrátit se původně předpokládaným dopravním prostředkem. Horní hranice plnění 8 000 Kč.

 

POJIŠTĚNÍ DOPROVODU

Nezbytné cestovní náklady dospělé osoby doprovázející dítě do 15 let ze zahraničí do místa trvalého pojištění. Pojistné plnění 24 000 Kč.

 

POJIŠTĚNÍ PŘEDČASNÉHO NÁVRATU A NEČERPANÝCH SLUŽEB

Nezbytné cestovní náklady spojené s předčasným návratem ze zahraničí do místa trvalého bydliště. Pojistné plnění 8 000 Kč za 1 osobu.

Nečerpané služby při předčasném návratu ze zájezdu. Pojistné plnění 16 000 Kč za 1 osobu.

 

POJIŠTĚNÍ CESTOVNÍCH NÁKLADŮ V PŘÍPADĚ NEPOJIZDNÉHO VOZIDLA

Nezbytné cestovní náklady z místa pojistné události do vlasti nebo ubytování v místě pojistné události.

Pojistné plnění max. 7 500 Kč.

 

POJIŠTĚNÍ ZPOŽDĚNÍ HROMADNÉHO DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU

Odškodné za zpoždění hromadného dopravního prostředku o více než 6 hodin při cestě ze zahraničí z důvodu mimořádné události. Pojistné plnění 100 Kč za 1 hodinu, max. 1 000 Kč za 1 osobu.

 

POJIŠTĚNÍ OPOŽDĚNÉHO NÁSTUPU NA ZÁJEZD

Nečerpané služby ve výši součtu ceny za ubytování a stravu za takový počet dnů, o jaký pojištěný nastoupí na zájezd později. Pojistné plnění 2 400 Kč za osobu.

 

POJIŠTĚNÍ NÁKLADŮ NA TECHNICKOU POMOC PŘI ZÁCHRANNÉ AKCI

Při vyhledávání osoby, vysvobozování, přepravě a přepravě tělesných ostatků je limit plnění 1 000 000 Kč.

Cena tohoto cestovního pojištění je 50 Kč za osobu a den v Evropě, 90 Kč za osobu a den ve světě, dětí do 15 let na 35 Kč za osobu a den v Evropě, 70 Kč za osobu a den ve světě.

Pojistnou událost je nutné do CK nahlásit do 2 dnů od jejího vzniku (např. vystavení potvrzení od lékaře).

 

ROZSAH PLNĚNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZAHRANIČNÍCH ZÁJEZDŮ – BALÍČEK A60

POJIŠTĚNÍ PRO HRAZENÍ LÉČEBNÝCH VÝLOH V ZAHRANIČÍ

Ambulantní ošetření včetně předepsaných léků, hospitalizace, přeprava do nejbližšího zdravotnického zařízení a přeprava pojištěného zpět do vlasti. Celkový limit pojistného plnění je 8 000 000 Kč.

Náklady na ubytování spolucestující blízké osoby v případě hospitalizace dítěte do 6 let 1 000 Kč za noc, max. 10 000 Kč.

Náklady na ubytování a stravování pojištěného v případě, že hospitalizace není nutná, ale zároveň není možná přeprava do vlasti 1 000 Kč za noc, max. 10 000 Kč.

Přeprava tělesných ostatků do limitu 500 000 Kč.

Při ošetření zubů je max. plnění 7 500 Kč (jeden zub 2 500 Kč).

Nákup nebo oprava dioptrických nebo protetických pomůcek do limitu 2 500 Kč

Náklady na cestu a ubytování jedné blízké osoby v případě hospitalizace pojištěného v zahraničí trvající déle než 10 dnů nepřetržitě.

V rámci pojištění je asistenční služba 24 hodin denně.

Náklady na cestu a ubytování jedné blízké osoby v případě hospitalizace pojištěného v zahraničí trvající déle než 10 dnů nepřetržitě. Pojistné plnění: cestovní náklady 25 000 Kč, ubytování 1 000/1 noc, max 10 000 Kč.

Náklady na cestu a ubytování jedné blízké osoby v případě hospitalizace pojištěného dítěte ve věku do 15 let v zahraničí; pokud hospitalizace trvá i po termínu předpokládaného ukončení pobytu v zahraničí. Pojistné plnění: cestovní náklady 25 000 Kč, ubytování 1 000/1 noc, max 10 000 Kč.

V rámci pojištění je asistenční služba 24 hodin denně.

 

POJIŠTĚNÍ ZAVAZADEL

Pokud dojde ke ztrátě, poškození nebo zničení. Plnění jedné pojistné události je do výše 18 000 Kč, max. 9 000 Kč za jednu věc. Spoluúčast je 500 Kč.

Pokud dojde ke ztrátě, poškození nebo zničení věcí, které si účastník koupil během cesty, je plnění pojistné události do výše 9 000 Kč, max. 4 500 Kč za jednu věc. Spoluúčast je 500 Kč.

Opožděné dodání zavazadel leteckou společností – pojistitel uhradí náklady za nákup náhradních oděvů a toaletních potřeb v zahraničí.

Poškození, zničení, odcizení, ztráta cestovních dokladů – pojistitel uhradí náklady na pořízení náhradního cestovního dokladu v zahraničí.

 

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI

Při újmě způsobené člověku na zdraví a při usmrcení je limit pojistné události 2 500 000 Kč.

Škoda na věci nebo újma způsobená zvířeti je limit 1 000 000 Kč

Při nemajetkové újmě na věci je limit 500 000 Kč.

Na náklady na advokáta je max. limit 50 000 Kč. Náklady kauce – limit 75 000 Kč

 

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ

Za trvalé následky úrazu je pojistná částka ve výši 360 000 Kč, při smrti v důsledku úrazu je pojistná částka ve výši 180 000 Kč.

 

POJIŠTĚNÍ ZRUŠENÍ OBJEDNANÝCH SLUŽEB (stornovací poplatky)

Onemocnění, úraz, živelná událost, nedobrovolná ztráta zaměstnání, trestný čin.

Horní hranice plnění je 60 000 Kč. Tato částka se sníží o spoluúčast ve výši 20%.

Úmrtí pojištěného, úmrtí blízké osoby.

 

POJIŠTĚNÍ NEVYDAŘENÉ DOVOLENÉ

Odškodné za každý započatý den hospitalizace spadající do doby trvání zájezdu, pokud hospitalizace trvá déle než 3 dny. Pojistné plnění 600 Kč/1 den hospitalizace pojištěnému, 300 Kč/1 den spolu přihlášené osobě.

 

POJIŠTĚNÍ ZVÝŠENÝCH NÁKLADŮ NA ZPĚTNOU PŘEPRAVU

Nezbytné cestovní náklady na dopravu do vlasti, nebylo-li možné se vrátit se původně předpokládaným dopravním prostředkem. Horní hranice plnění 8 000 Kč.

 

POJIŠTĚNÍ DOPROVODU

Nezbytné cestovní náklady dospělé osoby doprovázející dítě do 15 let ze zahraničí do místa trvalého pojištění. Pojistné plnění 24 000 Kč.

 

POJIŠTĚNÍ PŘEDČASNÉHO NÁVRATU A NEČERPANÝCH SLUŽEB

Nezbytné cestovní náklady spojené s předčasným návratem ze zahraničí do místa trvalého bydliště. Pojistné plnění 8 000 Kč za 1 osobu.

Nečerpané služby při předčasném návratu ze zájezdu. Pojistné plnění 16 000 Kč za 1 osobu.

 

POJIŠTĚNÍ CESTOVNÍCH NÁKLADŮ V PŘÍPADĚ NEPOJIZDNÉHO VOZIDLA

Nezbytné cestovní náklady z místa pojistné události do vlasti nebo ubytování v místě pojistné události.

Pojistné plnění max. 7 500 Kč.

 

POJIŠTĚNÍ ZPOŽDĚNÍ HROMADNÉHO DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU

Odškodné za zpoždění hromadného dopravního prostředku o více než 6 hodin při cestě ze zahraničí z důvodu mimořádné události. Pojistné plnění 100 Kč za 1 hodinu, max. 1 000 Kč za 1 osobu.

 

POJIŠTĚNÍ OPOŽDĚNÉHO NÁSTUPU NA ZÁJEZD

Nečerpané služby ve výši součtu ceny za ubytování a stravu za takový počet dnů, o jaký pojištěný nastoupí na zájezd později. Pojistné plnění 2 400 Kč za osobu.

 

POJIŠTĚNÍ NÁKLADŮ NA TECHNICKOU POMOC PŘI ZÁCHRANNÉ AKCI

Při vyhledávání osoby, vysvobozování, přepravě a přepravě tělesných ostatků je limit plnění 1 000 000 Kč.

Cena tohoto cestovního pojištění je 70 Kč za osobu a den v Evropě, 125 Kč za osobu a den ve světě, dětí do 15 let na 45 Kč za osobu a den v Evropě, 85 Kč za osobu a den ve světě.

Pojistnou událost je nutné do CK nahlásit do 2 dnů od jejího vzniku (např. vystavení potvrzení od lékaře).

 

POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY TUZEMSKÝCH ZÁJEZDŮ – BALÍČEK A10

 POJIŠTĚNÍ ZAVAZADEL

Pokud dojde ke ztrátě, poškození nebo zničení, je plnění pojistné události do výše 18 000 Kč, max. 9 000 Kč za jednu věc. Spoluúčast je 500 Kč.

Pokud dojde ke ztrátě, poškození nebo zničení věcí, které si účastník koupil během cesty, je plnění pojistné události do výše 9 000 Kč, max. 4 500 Kč za jednu věc. Spoluúčast je 500 Kč.

 

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI

Při újmě způsobené člověku na zdraví a při usmrcení je limit pojistné události 500 000 Kč.

Škoda na věci nebo újma způsobená zvířeti je limit pojistné události 500 000 Kč.

Při nemajetkové újmě na věci je limit 500 000 Kč.

 

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ

Za trvalé následky úrazu je pojistná částka ve výši 50 000 Kč, při smrti v důsledku úrazu je pojistná částka ve výši 50 000 Kč.

 

POJIŠTĚNÍ ZRUŠENÍ OBJEDNANÝCH SLUŽEB (stornovací poplatky)

Horní hranice plnění je 10 000 Kč u jedné osoby, celkem max. 30 000 Kč. Tato částka se sníží o spoluúčast ve výši 20%. Důvodem pojistné události (neúčasti pojištěného na zájezdu) je onemocnění,

úraz, živelná událost a trestný čin.

Při smrti pojištěné osoby (přihlášeného klienta) příp. rodinného příslušníka vyplácí pojišťovna 100% stornopoplatku max. 10 000 Kč u jedné osoby, celkem max. 30 000 Kč.

 

Cena tohoto cestovního pojištění je 10 Kč za osobu a den u dospělých a 5 Kč u dětí do 15 let.

 

Pojistnou událost je nutné do CK nahlásit do 2 dnů od jejího vzniku (např. vystavení potvrzení od lékaře).

Uvedené ceny platí pro osoby do 70 let. Starší osoby cenu pojištění zjistí dotazem u cestovní kanceláře.

© 2024 by CK HOŠKA TOUR - Vyrobeno s v Lázních Bělohradě.