fbpx

Storno poukaz

POUČENÍ ZÁKAZNÍKA O JEHO PRÁVECH PLYNOUCÍCH ZE ZÁKONA Č. 185/2020 SB., O NĚKTERÝCH OPATŘENÍCH KE ZMÍRNĚNÍ DOPADŮ EPIDEMIE KORONAVIRU OZNAČOVANÉHO JAKO SARS COV-2 NA ODVĚTVÍ CESTOVNÍHO RUCHU

O MOŽNOSTI ŽÁDAT O VYDÁNÍ TZV. STORNO-POUKAZU

 

Monte Santo di Lussari – restaurace a obchůdky (Itálie)

 

ÚVOD

V důsledku odstoupení od smlouvy o zájezdu s termínem zahájení od 20. února 2020 do
31. srpna 2020, kterou jste s námi jako zákazníci uzavřeli, dopadá na naše vzájemná práva a povinnosti úprava plynoucí z nového zákona č. 185/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na odvětví cestovního ruchu (dále jen „Zákon o poukazu“).Na základě Zákona o poukazu jste oprávněni požadovat vydání tzv. storno-poukazu, tj. poukazu na část Vámi zaplaceného odstupného, pokud jste Vy či my od smlouvy o zájezdu odstoupili z jiných důvodů než pro nevyhnutelné a mimořádné okolnosti dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších přepisů (dále jen „občanský zákoník“), a tudíž jste byly povinni hradit nám odstupné. Díky storno-poukazu Vám tak může být část Vámi zaplaceného odstupného kompenzována. Bližší informace o Vašich právech v případě, že máte zájem, abychom Vám vydali storno-poukaz, naleznete v tomto poučení a také na našich webových stránkách www.hoska-tour.cz.
  1. Na jaké zájezdy se Zákon o poukazu vztahuje?

Zákon o poukazu se vztahuje na smlouvy o zájezdu bez ohledu na datum jejich uzavření, pokud termín zahájení zájezdu spadal do období od 20. února 2020 do dne 31. srpna 2020.

Příklad: Zákazník zakoupil dne 10. 1. 2020 zájezd na dobu 7 dnů do Řecka, který se měl uskutečnit v létě 2020. Zákazník se však rozhodl necestovat a od smlouvy o zájezdu odstoupil. Na tento zájezd dopadá Zákon o poukazu, a zákazníkovi tak může být vydán storno-poukaz.
  1. Co je storno-poukaz na zájezd a k čemu zákazníka opravňuje?

Zanikla-li smlouva o zájezdu podle § 2533 občanského zákoníku a bylo-li zaplaceno odstupné, může zákazník požadovat, aby cestovní kancelář zákazníkovi vydala poukaz na zájezd v hodnotě nejméně 10 % zaplaceného odstupného, a to do 14 dnů ode dne, kdy zákazník doručí cestovní kanceláři svou žádost o vydání takového poukazu na zájezd. Díky storno-poukazu Vám tak může být část zaplaceného odstupného kompenzována.

Poukaz na zájezd Vám vystavíme v listinné podobě, ledaže Vaše smlouva o zájezdu byla uzavřena prostředky komunikace na dálku (např. e-mailem), v takovém případě (nebo budete-li s tím souhlasit), může být poukaz vydán elektronicky.

Příklad: Zákazník zakoupil zájezd na dobu 7 dnů do Řecka, který se měl uskutečnit v létě 2020 a jehož hodnota byla 30.000 Kč. Zákazník však vycestovat nechce, a odstoupí od smlouvy podle § 2533 občanského zákoníku. Cestovní kancelář, v souladu s občanským zákoníkem a případně smlouvou, požaduje uhradit storno poplatky ve výši 5.000 Kč. Zbývajících 25.000 Kč vrátí zákazníkovi. Pokud bude zákazník chtít, může cestovní kancelář požádat o poukaz na zájezd ve výši 500 Kč, který může použít při nákupu nového zájezdu. Cestovní kancelář vydá zákazníkovi poukaz na zájezd znějící na částku ve výši 500 Kč. Zákazník se rozhodne jet na zájezd na 3 dny do Rakouska v termínu podzimních prázdnin roku 2020 v ceně 8.000 Kč. Zákazník uplatní storno-poukaz a za zájezd do Rakouska tak zaplatí pouze 7.500 Kč.

 

  1. Do kdy může zákazník o storno-poukaz požádat?

O vydání storno-poukazu může zákazník požádat pouze do 3 měsíců ode dne zániku smlouvy o zájezdu.

Příklad: Zákazník doručil cestovní kanceláři dne 31. 5. 2020 odstoupení od smlouvy o zájezdu, který se měl konat v létě 2020. Zákazník může do 31. 8. 2020 cestovní kancelář požádat o vydání tzv. storno-poukazu.
  1. Do kdy může zákazník storno-poukaz využít?

Zákazník může storno-poukaz využít do 12 měsíců ode dne jeho vydání. Využití storno-poukazu je volbou zákazníka. Pokud zákazník poukaz využít nechce, nemusí, nicméně pak přijde o výhodu, kterou mu storno-poukaz dává, tj. ušetřit na dalším zájezdu.

  1. Jak storno-poukaz využít?

Zákazník si jednoduše vybere některý ze zájezdů nabízených cestovní kanceláří v jakékoli hodnotě, a část ceny (odpovídající částce storno-poukazu) za jím vybraný zájezd uhradí uplatněním storno-poukazu.

  1. Může zákazník poukaz na zájezd odmítnout?

Zákazník se sám rozhodne, zda o storno-poukaz požádá, volba tak není na cestovní kanceláři. Zákazník se může rozhodnout, že o storno-poukaz nepožádá, či že jej později neuplatní (v takovém případě však storno-poukaz propadne).

  1. Je storno-poukaz na zájezd pojištěn pro případ úpadku cestovní kanceláře?

Ano. I storno-poukaz na zájezd musí být zajištěn pro případ úpadku cestovní kanceláře stejně jako zájezd dle smlouvy o zájezdu. Pokud tedy cestovní kancelář z důvodu svého úpadku nebude schopna zájezd v době platnosti storno-poukazu realizovat, vrátí mu zaplacenou cenu zájezdu, včetně částky storno-poukazu pojišťovna.

 

Hrad Oybin – zřícenina kláštera (Německo)

© 2024 by CK HOŠKA TOUR - Vyrobeno s v Lázních Bělohradě.